Vuosikertomus 2021
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Kannustinjärjestelmät

Kannustinjärjestelmät

Henkilöstön voittopalkkiojärjestelmä

Vuonna 2021 Bittiumilla oli käytössä henkilöstön voittopalkkiojärjestelmä, joka koskee koko henkilöstöä, pois lukien muiden lyhyen aikavälin palkkiojärjestelmien piirissä olevat henkilöt. Vuoden 2021 voittopalkkiojärjestelmän mukaan erikseen määritelty osa Bittiumin liikevoitosta jaetaan henkilöstölle voittopalkkiona palkkojen suhteessa. Järjestelmän tavoitteena on mahdollistaa yhtiön menestyksen jakaminen henkilöstölle ja sitouttaa henkilöstöä.

Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkio maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2021 järjestelmän mukainen ansaintajakso oli kalenterivuosi. Tavoitteet asetetaan joka ansaintajaksolle erikseen. Tavoitteista asettamisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista päätetään yksi yli yhden -periaatteella. Nämä lyhyen tähtäimen palkkiot määräytyvät taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Lisäksi osa tavoitteista voi olla henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöille asetut tavoitteet vaihtelevat tehtävittäin.

Johdon osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Bittium-konsernin johdolla on osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, joka koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä PSP. Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa Bittiumin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä, kannustaa johtoa Bittiumin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä Bittiumin johdon sitouttaminen. Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta kolmivuotisesta osakepalkkio-ohjelmasta, PSP 2020–2022, PSP 2021–2023 ja PSP 2022–2024, joista kukin sisältää yhden vuoden pituisen suoritusjakson, jota seuraa osakepalkkion maksaminen ja kahden vuoden pituinen luovutusrajoitusjakso. Kunkin ohjelman alkaminen edellyttää kuitenkin hallituksen erillistä päätöstä. Lisätietoa osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.bittium.com.

11.2.2021 Bittium Oyj:n hallitus päätti uudesta jaksosta osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä (PSP 2021-2023) Bittium-konsernin johdolle. Toiseen, PSP 2021–2023-ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan Bittiumin johtoryhmän jäsenet. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2021–2023 -ohjelmaan perustuva mahdollinen osakepalkkio maksetaan, ovat Bittiumin liikevaihdon kasvu ja kassavirta ennen rahoituseriä. Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle on lisäksi, että osallistujan työsuhde Bittiumiin jatkuu palkkion maksamisajankohtana. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan lähtökohtaisesti Bittiumin osakkeina. Jos PSP 2021–2023 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, tämän toisen ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 111 900 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). PSP 2021–2023 -ohjelman kokonaisarvo, arvioituna Bittiumin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella jaksolla H2/2020, on noin 0,7 miljoonaa euroa.

24.3.2021 Bittium Oyj:n hallitus päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osakepalkkioiden maksamista varten Yhtiön johtohenkilöille. Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa oli kyse osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ensimmäisestä osakepalkkio-ohjelmasta (PSP 2020–2022). Osakeannissa annettiin osakepalkkioon oikeutetuille johtohenkilöille vastikkeetta 9098 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita kannustinjärjestelmää koskevien ehtojen mukaisesti. Osakeannissa palkkionsaajina oli yhdeksän Yhtiön johtoryhmään kuuluvaa henkilöä.

29.3.2021 suunnatussa osakeannissa annetut uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin. Rekisteröinnin jälkeen Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 35 702 264 kappaletta. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 30.3.2021.