Vuosikertomus 2021
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Markkinointiympäristö ja liiketoiminnan kehittyminen 2021

Markkinaympäristö ja liiketoiminnan kehittyminen tammi–joulukuussa 2021

Defense and Security -liiketoiminta

Yhteistyö Suomen Puolustusvoimien kanssa jatkui vuoden 2021 ajan tiiviinä. Taktiseen tiedonsiirtoon tarvittavien tuotteiden toimituksia jatkettiin, vaikka komponenttipula hidasti toimituksia. Huolimatta komponenttien saatavuuden haasteellisuudesta vuoden viimeisellä neljänneksellä merkittävä määrä tuotteita saatiin toimitettua asiakkaille, mikä näkyi viimeisen neljänneksen Defense and Security -tuotteiden liikevaihdon kasvuna.

Joulukuussa 2018 julkaistun Puolustusvoimien ja Bittiumin välisen hankintasopimuksen mukaisten Bittium Tough SDR™ -käsi- ja ajoneuvoradioiden ja varusteiden ensimmäisen vaiheen toimitukset saatiin lähes päätökseen. Tuotannossa tarvittavien komponenttien heikko saatavuus hidasti viimeisiä toimituksia. Puolustusvoimat käynnisti Bittium Tough SDR -laitteiden ja niihin toteutettavien aaltomuotojen testaustoimintaa ja operatiivista käyttöönottoa palvelevan Kenttäradio 2020 -projektin ja valmistelee seuraavan laite-erän hankintaa, jolla voidaan laajentaa Puolustusvoimien testaustoimintaa sekä radioiden käyttöönoton valmistelua. Elokuussa 2017 julkaistun uusien taktisten radioiden hankintaa koskevan aiesopimuksen mukaisiin vuotuisiin tilausmääriin tullaan näillä näkymin pääsemään vuodesta 2024 alkaen. Puolustusvoimat on ollut mukana Bittium Tough SDR™ -järjestelmän määrittelyssä alusta alkaen ja uskoo saavuttavansa järjestelmän avulla merkittävän suorituskyvyn parannuksen. Radioiden testauksen ja käyttöönoton rinnalla radioissa käytettävien aaltomuotojen kehitystyö jatkui suunnitellusti.

Bittium Tactical Wireless IP Network -ohjelmistoradiojärjestelmän kehitystä jatkettiin yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa suunnitellun mukaisesti. Maaliskuussa Suomen Puolustusvoimat tilasivat TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita ja Bittium Tough Comnode™ -laitteita perustuen olemassa oleviin puitesopimuksiin tuotteiden hankinnasta. TAC WIN -tuotteiden osuus oli arvoltaan noin 8,5 miljoonaa euroa ja Bittium Tough Comnode -laitteiden osuus noin 1,7 miljoonaa euroa. Kaikki tuotteet on toimitettu Puolustusvoimille vuoden 2021 aikana.

Yhteistyö Viron puolustusvoimien kanssa jatkui tiiviinä taktisen tiedonsiirron tuotteiden ja järjestelmien toimituksen osalta, jotka täydentävät jo aiemmin toimitettua taktista tiedonsiirtojärjestelmää. Toimitukset perustuvat Bittiumin virolaisen yhteistyökumppanin Telegrupp AS:n ja Viron puolustusvoimien väliseen puitesopimukseen, joka koskee vuosia 2021–2025. Itävallan puolustusvoimien kanssa jatkettiin taktisen kommunikaation järjestelmätuotteiden toimituksia, integrointia ja testausta.

Tietoturvallista eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa kehittävä monikansallinen yhteisyritys a4ESSOR aloitti marraskuussa uuden ESSOR New Capabilities (ENC) -projektin, jossa kehitetään uusia kumppanimaiden radioihin yhteentoimivia ESSOR-aaltomuotoja sekä parannetaan jo olemassa olevaa kokonaisuutta, mikä takaa näiden aaltomuotojen siirrettävyyden kansallisiin radioihin. Uusi projekti tähtää maanpäälliseen, ilmasta maahan ja satelliittipohjaisen taktisen tiedonsiirron yhteentoimivuuden sekä niihin liittyvän tietoturvan parantamiseen. Bittium keskittyy tässä projektissa maanpäälliseen ja ilmasta-maahan -aaltomuotojen kehittämiseen. Aiemmin toukokuussa a4ESSOR sai virallisen hyväksynnän kehittämälleen ESSOR High Data Rate Base Waveform -aaltomuodolle.

Mobiilin tietoturvan merkitys viestinnässä kasvoi. Tietoturvallisen Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimen kysyntä kasvoi tasaisesti viime vuoden aikana. Puhelimen ja siihen liittyvän järjestelmän tietoturvaluokitus on avainasemassa erityisesti viranomaismarkkinoilla. Bittium hakee aktiivisesti tietoturvaluokitussertifikaatteja eri maissa yhdessä asiakkaidensa kanssa.  Alkuvuonna Tough Mobile 2 -puhelimelle lanseeratun Secure Call -kommunikaatiosovelluksen käyttökokemukset asiakkailla ovat olleet positiiviset ja Secure Call - sovelluksen toimitusmäärät kasvoivat.

Meksikon valtion Mexsat-satelliittiviestintäjärjestelmään suunniteltujen Mexsat-satelliittipuhelimien toimituksia jatkettiin. Jälleenmyyntiyhteistyö meksikolaisen tietoliikenneratkaisujen toimittajan Inmosatin kanssa on toiminut hyvin, ja sopimukseen liittyvän ensimmäisen tilauksen tuotteet on toimitettu asiakkaalle. Tuotetoimitusten Meksikoon odotetaan jatkuvan tänä vuonna.

Medical Technologies -liiketoiminta

Vuoden 2021 aikana lääketieteen teknologiamarkkinat alkoivat selvästi toipua koronaviruspandemiasta johtuneesta notkahduksesta. Palveluntarjoajien kysyntä elpyi, mikä näkyi selvästi liikevaihdon kehityksessä. Kuluneen vuoden aikana lääketieteen etädiagnostiikkamarkkinoilla tapahtui konsolidointia suurten palveluntarjoajien yhdistyessä, mikä voi johtaa suurempiin laitemyyntivolyymeihin luoden siten kasvumahdollisuuksia laitevalmistajille.

Etähoidon ja etämonitoroinnin merkitys on noussut koronaviruspandemian aikana sairaanhoidon resurssien riittämättömyyden ja kustannuspaineiden myötä. Etämonitorointi- ja etädiagnostiikkaratkaisut tuovat helpotusta näihin ongelmiin, mikä näkyi myös Bittiumin lääketieteen etädiagnostiikkaratkaisujen myynnin kasvuna. Komponenttipula rajoitti kasvua viime vuoden aikana ja komponenttipulan odotetaan jatkuvan ainakin vielä vuoden 2022 ajan. Kaikki Bittiumin kardiologian ja neurofysiologian ratkaisut toimivat pilvipohjaisella MedicalSuite-palvelualustalla, mikä mahdollistaa palveluoperaattoreille etädiagnostiikkapalveluprosessien aiempaa laajemman digitalisoinnin. Koronaviruspandemia on tuonut väestön ikääntymisen rinnalle vahvan kannustimen tehostaa ja digitalisoida perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintoja. Nämä tekijät yhdessä kasvattavat laite- ja kokonaispalveluratkaisujen kysyntää lääketieteen teknologiamarkkinoilla.

Euroopan lääkinnällisten laitteiden tuoteturvallisuusasetuksen eli MDR:n (EU 2017/745) soveltamisen siirtymäajat päättyivät ja asetus astui täysimääräisesti voimaan toukokuun 26. päivänä 2021. Asetus yhdenmukaistaa terveysalan eurooppalaista lainsäädäntöä ja korvaa vanhat lääkinnällisiä ja implantoitavia laitteita koskevat MD- ja AIMD-direktiivit. Muutos on aiheuttanut laatujärjestelmäauditointien ja laitehyväksyntöjen ruuhkautumista ja siten merkittävää viivettä hakemusten läpimenoaikoihin. Bittiumilla on menossa useita lääkintälaitehyväksyntöjä useissa maissa.

Bittium toi alkuvuonna markkinoille uuden kotona tehtävän uniapnean testausratkaisun Bittium Respiron™. Ratkaisun MDR-hyväksyntä on edelleen käsittelyssä johtuen läpimenoaikojen viiveistä. Tämän hetken tiedon perusteella hyväksynnän arvioidaan tulevan kuluvan vuoden toisella vuosipuoliskolla. Kotikäyttöön suunniteltu laite on saanut positiivista palautetta erityisesti kompaktin kokonsa ja käyttömukavuutensa ansiosta. Suomen markkinoille suunnatun tuotevariantin toimitukset aloitettiin syksyllä 2021 ja kysyntä kehittyi hyvin.

Teho-osastojen väliaikainen kuormittuminen koronapotilailla vaikutti teho-osastojen kykyyn edistää uusien teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönottoa. Tämä näkyi Bittiumin tehohoitoon suunniteltujen EEG-laitteiden kysynnän hitautena. Bittium BrainStatus™ -EEG-mittalaitteita toimitettiin asiakkaille pilottikäyttöön, mutta teho-osatostojen kuormittuminen koronapotilailla hidasti pilottien etenemistä.

Bittiumin Faros™ -EKG-mittalaitteiden kysyntä kasvoi kuluneen vuoden aikana. Pääosa tuotetoimituksista tehtiin Yhdysvaltain EKG-markkinoilla etämonitorointipalveluita tarjoavalle asiakkaalle Preventicelle. Maailmanlaajuinen komponenttipula vaikutti tuotetoimitusten määrään heikentävästi. Pitkäkestoista EKG-mittausta varten Faros-laitteille suunniteltujen kertakäyttöisten Bittium OmegaSnap™ -tarraelektrodien kysyntä kasvoi ja toimitukset etenivät hyvin. 

Kuluneen vuoden aikana Bittium toi markkinoille uusia tuotteita ja ohjelmistoversioita, ja ne on otettu erittäin hyvin vastaan. Tuotehallinnan, tuotekehityksen ja valmistuksen organisaatioita vahvistettiin ja laatujärjestelmää ja toimintaprosesseja kehitettiin MDR-vaatimusten mukaisesti. Myös myyntiorganisaatiota vahvistettiin ja kansainvälistä jakeluverkostoa laajennettiin kansainvälisen myynnin kasvattamiseksi.

Syyskuussa Bittium kertoi allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaan Bittium suunnitteli ostavansa 25 prosentin osuuden brittiläisen EKG-diagnostiikkapalveluiden toimittajan Technomedin osakekannasta. Koska osakeostoon vaaditut tekniset ehdot eivät täyttyneet, peruutti Bittium sopimuksen. Yhteistyö Bittiumin ja Technomedin välillä jatkuu biosignaalien mittaamisessa ja monitoroinnissa sekä analyysiohjelmistojen kehittämisessä, ja yhtiöt allekirjoittivat jakelijasopimuksen, joka koskee Bittium Faros™ EKG -mittalaitteita ja Bittium Respiro™ uniapnea-mittalaitteita sekä ohjelmistoja. Sopimus määrittää molempien laitteiden jakeluoikeuden. Technomed saa sopimuksella yksinoikeuden Bittium Faros™ EKG -mittalaitteiden käyttöön kardiologian diagnostiikkapalvelujen tuottamisessa Isossa-Britanniassa. Muilta osin sopimuksessa ei ole määritelty myyntioikeuksiin liittyviä yksinoikeuksia. Sopimuksen mukaan Technomed sitoutuu molempien laitteiden minimiostomääriin vuosille 2022–2024.

Connectivity Solutions -liiketoiminta

Bittium tarjoaa tuotekehityspalveluita langattoman tietoliikenteen, lääketieteen teknologian, autoteollisuuden ja valmistavan teollisuuden alueilla. Tuotekehityspalvelujen ulkoistaminen joko kokonaan tai osittain tuo kustannussäästöjä ja mahdollistaa asiakkaiden tuotekehitysvolyymin skaalautumisen heidän kulloistenkin tarpeidensa mukaiseksi. Bittiumilla on vankka osaaminen langattoman liitettävyyden, tietoturvan ja eri viestintäteknologioiden (kuten 5G) alueilla.

Tuotekehityspalveluiden ja liitettävyysratkaisujen toimittamista jatkettiin ja kokonaisuutena Bittiumin tuotekehityspalvelujen kysyntä säilyi vuoden 2021 aikana tasaisena. Avoimen radiotaajuusverkkoarkkitehtuurin O-RANin (Open Radio Access Network) markkinat kehittyivät ja osaamisen kysyntä sillä alueella kasvoi. Bittium panosti viime vuoden aikana O-RAN -liiketoimintansa kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin. Uutta kysyntää syntyi myös langattoman tietoliikenteen satelliittiteknologian osa-alueella.  Näiden alueiden kasvu toi yhtiölle uusia kansainvälisiä asiakkuuksia.

Koronaviruspandemia vaikutti hidastavasti tuotekehityspalveluprojektien alkamiseen valmistavan teollisuuden ja autoteollisuuden markkinoilla, ja kysyntä väheni selvästi. Lääketieteen teknologiaratkaisujen kysyntä säilyi tasaisena huolimatta siitä, että kysyntään vaikutti Euroopan lääkinnällisten laitteiden tuoteturvallisuusasetus MDR, joka hidasti uusien lääkintälaitteiden hyväksyntöjä.

Pandemiasta johtuneet poikkeusolot vahvistivat etätyökäytäntöjä olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Huolimatta virtuaalisten tilaisuuksien ja tapahtumien yleistymisestä, on uusien asiakkuuksien tavoitettavuus ollut haasteellista. Myös työvoiman saatavuus markkinoilta hankaloitui. Erityisesti ohjelmisto-osaajia on kysyntään nähden liian vähän, ja kilpailu työntekijöistä lisäisi työvoiman liikkuvuutta.