Vuosikertomus 2021
Vastuullisuus Bittiumilla 2021
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Vastuullisuuden painopistealueet  >  Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset

Painopistealue #1

Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset

Bittiumin arvot ovat luottamus, rohkeus ja innovatiivisuus. Arvot ovat osa yhtiön jokapäiväistä toimintaa sekä sen osallistavaa ja keskustelevaa kulttuuria. Yrityskulttuuria kuvaa matala organisaatio, vähäinen hierarkia, ketteryys ja avoimuus. Bittiumilaisia yhdistää innostus teknologioihin ja uuden oppimiseen. Bittiumin innovatiivisuuden edellytys on motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö, hyvä esimiestyö ja yhteisöllisyys. Innovatiivisuutta tuetaan muun muassa kannustavalla ja monimuotoisella yrityskulttuurilla sekä toimintatavoilla ja tilaratkaisuilla. Innovatiivisuus heijastuu lopulta tuotekehitykseen ja asiakastyöhön.

Vuonna 2021 henkilöstö jatkoi etätyöskentelyä mallilla, jossa noin 70 prosenttia henkilöstöstä oli pääsääntöisesti etätöissä. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja aktiivisen esimiestyön tukeminen ovat edelleen olleet keskeinen osa henkilöstöjohtamista. Etätyöskentelyä, työvirettä, -sujuvuutta ja -tyytyväisyyttä on seurattu kerran kuukaudessa pulssikyselyllä. Työyhteisön yhteisöllisyyden tunnetta on vahvistettu kertomalla avoimesti kyselyiden tuloksista, yhteisillä työhyvinvointiluennoilla sekä jakamalla kokemuksia yhteisesti. Matkustus- ja vierailijakiellot ovat pääasiassa jatkuneet.

Vaikka suurin osan Bittiumin työntekijöistä on jatkanut työskentelyään etänä, on eri toimialoilla toimiville asiakkaille silti voitu tuottaa heidän kriittisesti tarvitsemiaan tuotteita ja palveluja.

Bittiumin voimavara ovat osaavat, motivoituneet ja sitoutuneet ihmiset. Vahvuus työnantajana koostuu monipuolisista työtehtävistä ja kehittymismahdollisuuksista erilaisten teknologioiden, tuotteiden ja projektien parissa. Bittiumin henkilöstön kesken koetaan vahvaa yhteishenkeä sekä työkaverien ja työyhteisön arvostusta.

Vuonna 2021 henkilöstö jatkoi etätyöskentelyä mallilla, jossa noin 70 prosenttia henkilöstöstä oli pääsääntöisesti etätöissä. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja aktiivisen esimiestyön tukeminen ovat edelleen olleet keskeinen osa henkilöstöjohtamista. Etätyöskentelyä, työvirettä, -sujuvuutta ja -tyytyväisyyttä on seurattu kerran kuukaudessa pulssikyselyllä. Työyhteisön yhteisöllisyyden tunnetta on vahvistettu kertomalla avoimesti kyselyiden tuloksista, yhteisillä työhyvinvointiluennoilla sekä jakamalla kokemuksia yhteisesti. Matkustus- ja vierailijakiellot ovat pääasiassa jatkuneet.

Vaikka suurin osan Bittiumin työntekijöistä on jatkanut työskentelyään etänä, on eri toimialoilla toimiville asiakkaille silti voitu tuottaa heidän kriittisesti tarvitsemiaan tuotteita ja palveluja.

Bittiumin voimavara ovat osaavat, motivoituneet ja sitoutuneet ihmiset. Vahvuus työnantajana koostuu monipuolisista työtehtävistä ja kehittymismahdollisuuksista erilaisten teknologioiden, tuotteiden ja projektien parissa. Bittiumin henkilöstön kesken koetaan vahvaa yhteishenkeä sekä työkaverien ja työyhteisön arvostusta.

Tavoitteet Mittarit Tavoite 2021 Tulos 2021

Henkilöstön hyvinvointi ja sitouttaminen

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset ja kattavuus.

Henkilöstökokemuksen ja yhteisöllisyyden rakentaminen poikkeusoloissa ja esimiestyön tukemiseen panostaminen.

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn kaikkien kysymysten keskiarvo laski ja oli 3,74 (3,80 vuonna 2020*).

Osallistumisaste laski ja oli 70 % (81 % vuonna 2020).

Osaamisen kehittäminen Koulutukseen käytetty aika / henkilö. Koulutusten lisääminen ja mahdollistaminen sekä eritysosaamisten huomiointi. 3,8 päivää / henkilö.
Työnantajamielikuvan
kehittäminen
Ulkoinen työnantajamielikuvatutkimus. Bittiumin tunnettuuden kasvattaminen ja vahvuuksien esilletuonti.

Ulkoinen työnantajamielikuvatutkimus siirtyi vuoteen 2022.

BES-henkilöstötutkimus. Työnantajamielikuvan kehittäminen sisäisesti. BES-kyselyssä tulos osiolle ´Bittium yrityksenä ja työnantajana´ oli 3,36 asteikolla 1–5 (2020 3,53).

*Vuoden 2020 keskiarvoksi ilmoitettiin 3,83 vastuullisuus Bittiumilla -raportissa 2020. Lukua on korjattu vuoden 2021 kyselyn kanssa vertailukelpoiseen arvoon.

Painopistealueen vastaavuudet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

 

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

8.7  Ryhtyä välittömiin ja tehokkaisiin toimiin pakkotyön, modernin orjuuden ja ihmiskaupan poistamiseksi, varmistaa lapsityön pahimpien muotojen, kuten lapsisotilaiden värväämisen ja käytön, kieltäminen ja poistaminen sekä lopettaa lapsityö kaikissa muodoissaan vuoteen 2025 mennessä.

8.8  Suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille, mukaan lukien siirtotyöläisille, erityisesti naisille ja epävarmassa työsuhteessa oleville.

  • Supplier Requirements -vaatimuksissamme huomioidaan ihmisoikeuksien toteutuminen liiketoimintaamme välittömästi liittyvissä toiminnoissa. Vaatimuksemme löytyy internetsivustoltamme.
  • Seuraamme henkilöstön työhyvinvoinnin tasoa usealla eri tavalla, ja yrityksessämme on selkeät käytännöt työkyvyn tukemiseen. Ylläpidämme ajanmukaisia turvallisuussuunnitelmia mukaan lukien tasa-arvosuunnitelma. Turvallisuusasiat on huomioitu perehdytysohjelmassamme. Yrityksemme tarjoamat henkilöstöedut on valittu siten, että ne tukevat sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia sekä rakentavat yhteisöllisyyttä.

 

Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

9.5  Lisätä tieteellistä tutkimusta, uudistaa teollisuudenalojen teknologisia valmiuksia kaikissa maissa, erityisesti kehitysmaissa, esimerkiksi kannustamalla innovointiin ja lisäämällä merkittävästi tutkimus- ja kehityshenkilöstön määrää miljoonaa ihmistä kohti sekä julkista ja yksityistä rahoitusta tutkimus- ja kehitystoimintaan vuoteen 2030 mennessä.

  • Investoimme merkittävästi tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan uudistaaksemme ja ylläpitääksemme innovatiivisia ja kilpailukykyisiä tuotteita. T&K-toiminnan osuus liikevaihdostamme oli 22,8 prosenttia vuonna 2021 (2020: 29,1 prosenttia).
  • Luomme henkilöstöllemme mahdollisuuksia jatkuvaan osaamisen kehittämiseen opiskelemalla sekä sisäisillä että ulkoisilla koulutuksilla. Monipuoliset ja vaihtelevat työtehtävät mahdollistavat jatkuvan kehittymisen työn ohella. Kannustamme avoimeen tiedon jakamiseen.

Bittiumin etätyöpolitiikka ja hybridityömalli

Bittiumin henkilöstöstä noin 70 prosenttia on työskennellyt edelleen pääsääntöisesti etänä koronapandemiasta johtuen. Heihin, jotka eivät työnsä luonteen puolesta voi työskennellä etänä, kuuluvat tuotannossa ja laboratorioissa työskentelevät sekä henkilöt, joiden työ on tehtävä turvaluokitelluissa tiloissa. Koronavirustartuntoja on kyetty ehkäisemään jatkamalla pääsääntöisesti etätyöskentelyä. Koronapandemian seuraamiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja viestintään keskittyvä koronatyöryhmä on jatkanut statuspalaverien järjestämistä vähintään viikoittain. Tämän lisäksi jatkettiin tiivistä toimipisteiden välistä työsuojeluyhteistyötä ja viikoittaisia palavereita. Koronaan liittyvä ajantasainen sisäinen viestintä on noussut toiminnan prioriteetiksi. Henkilöstölle maaliskuussa 2020 avattu tiedotussivusto on edelleen käytössä. Sivusto on todettu hyödylliseksi viestinvälittäjäksi, jos on ollut tarpeen informoida henkilöstöä koronatartunnoista tai muistuttaa tartunnanehkäisykäytännöistä.

Bittiumilla otettiin käyttöön pysyvämpi etätyöpolitiikka lokakuun puolivälissä. Tämän hybridimallin mukaisesti jokaisessa projektissa ja tiimissä sovitaan kyseiseen työhön soveltuvimmat etätyökäytännöt ja pyritään hyödyntämään etä- ja lähityön parhaiten soveltuvaa yhdistelmää. Politiikkaa varten kartoitettiin työntekijöiden ja projektijohdon näkemyksiä kyselyillä, minkä lisäksi esimiesten, projekti- ja kiltajohtajien kanssa järjestettiin työpajoja, joissa politiikkaa kehitettiin yhteistyössä. Jatkossa etätyömallin toimivuutta seurataan ja kehitetään tarpeellisilta osin eteenpäin. Uutta etätyömallia ehdittiin toteuttaa reilun kuukauden verran ennen uusien etätyösuosituksien voimaan tuloa.

Vuonna 2021 projektipalaverit, henkilöstötilaisuudet, tiimien yhteiset kahvihetket ja sisäiset tuote-esittelyt on pääsääntöisesti pidetty virtuaalitilaisuuksina.

BES-henkilöstötutkimus ja työntekijäkokemus

Kerran vuodessa toteutettava BES-henkilöstötutkimus (Bittium Employee Survey) on tärkeä työkalu työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden kehittämisessä ja työntekijäkokemuksen vahvistamisessa. Tutkimuksen tuloksista keskustellaan kaikilla organisaatiotasoilla aina hallituksesta ja johtoryhmästä yksittäisten esimiesten tiimeihin.

Kysely koostuu alla mainituista viidestä osiosta, ja väittämiä on yhteensä 50. 

  1. Oma työ
  2. Bittium työyhteisönä
  3. Bittium yrityksenä ja työnantajana
  4. Esimiestyö
  5. Projektit

Vuonna 2021 toteutetun henkilöstötutkimuksen vastausprosentti laski edellisen vuoden 81 prosentista 70 prosenttiin. Kaikkien kysymysten vastausten keskiarvo laski hieman ja oli 3,74 (2020: 3,80; 2019: 3,72). Vuoden 2021 tulokset vastaavat pitkälti vuoden 2019 tasoa, vuosi 2020 oli myös kyselyn tulosten valossa poikkeuksellinen. Bittiumin vahvuuksia ovat edelleenkin yhteishenki, toisten auttaminen ja työyhteisöön sitoutuminen. Esimiestyön tulokset pysyivät erinomaisella tasolla.

Henkilöstötutkimuksessa työntekijät arvioivat yrityksen arvojen toteutumista. Luottamus sai arvosanaksi 7,75 (2020 8,06), rohkeus 6,87 (2020 7,34) ja innovatiivisuus 7,02 (7,38) (asteikko 1–10). Nämä tulokset heijastelevat hyvin vastausten yleistä trendiä vuodesta 2020 vuoteen 2021. 

BES-kyselyn lisäksi työntekijäkokemusta on seurattu kuukausittain lähetettävillä pulssikyselyillä. Pulssikyselyt olivat erityisesti poikkeustilan aikana tärkeä tapa tasata tietoa ja pysyä tietoisena henkilöstön mielialoista. Vastausinnokkuus on kuitenkin laskenut tasaisesti, ja jatkossa kyselyn toteutustapaa ja fokusta tullaan miettimään tarkemmin. 

Edellisen vuoden BES-kyselyn pohjalta vuodelle 2021 valitut painopistealueet olivat työkalut, prosessit, organisaation toimintatapojen uudistaminen, työkuormat sekä kriittisten osaamisalueiden osaamisen kehittäminen. Poikkeustilaan liittyvän viestinnän lisäksi myös liiketoiminnan tilanteesta ja yleiskuvasta viestittiin aiempaa aktiivisemmin.

Vuoden 2021 BES-kyselyn tulosten perusteella erityisiksi kehitysteemoiksi nousevat henkilöstön sitouttaminen ja työnantajamielikuvan vahvistaminen, osaamisen kehittäminen sekä esimiestyö ja ihmisten johtaminen. Myös prosessien kehittämistä jatketaan edelleen. Haasteena tunnistetaan mm. uusien työntekijöiden sitouttaminen poikkeustilan ja etätyön aikana, ja uusien työntekijöiden työntekijäkokemusta tullaan kartoittamaan tarkemmin erillisellä kyselyllä.

Esimiestyö ja työnantajamielikuvan vahvistaminen

Etätyö on muuttanut esimiestyön luonnetta, minkä vuoksi siihen on kiinnitetty erityistä huomiota. Esimiestyön tukemisen toimenpiteenä on ollut muun muassa kolmen viikon välein pidettävät yhteiset esimiestilaisuudet, joita kutsutaan Leadership-kahveiksi.

Bittiumin valmentavaa johtamista edistävä projektiesimiesten ja tiiminvetäjien koulutuskokonaisuus, Bittium Leader for Projects, aloitettiin vuoden loppupuolella, kun koronavirustilanteen puitteissa oli mahdollisuus toteuttaa koulutustilaisuuksia verkostoitumista edesauttavina paikan päällä pidettävinä tilaisuuksina. Koulutusohjelma koostuu viidestä koulutusosiosta. Koulutus aloitettiin kolmen ryhmän lähikoulutuksena. Ensi vuonna koulutusta on tarkoitus jatkaa vielä kahdella uudella ryhmällä. Kussakin ryhmässä on 15–20 osallistujaa.

Ulkoista työnantajamielikuvaa vahvistavat myös syksyn aikana aloitetut webinaarit, jotka olivat avoimia kaikille. Syksyn aikana toteutettiin neljä webinaaria. Niiden sisältö keskittyi lisäarvon tuottamiseen asiakkaille eri toimialoilla. Tarkoitus on jatkaa webinaarien sarjaa myös vuonna 2022.

Henkilöstön näkemyksiä Bittiumin vetovoimaisuudesta työnantajana kerättiin BES-tutkimuksessa vuonna 2021. Rekrytointiviestintämateriaaleja kehitettiin siten, että ne viestivät jatkossa aiempaa paremmin Bittiumin vahvuuksia, sisäistä kulttuuria ja me-henkeä. Työnantajamielikuvaa tullaan mittaamaan myös vuoden 2022 aikana ulkoisella työnantajamielikuvatutkimuksella.

Osaamisen kehittäminen ja kehityskeskustelut

Kehityskeskustelumallin mukaisesti alainen ja esimies keskustelevat vapaamuotoisesti neljännesvuosittain (Quarter Chat). Tärkeänä tavoitteena tiheämmin toteutettaviin säännöllisiin keskusteluihin siirtymisessä on ollut yksilökohtaisuuden huomioiminen, työhyvinvoinnin tuki ja esimies-alaissuhteen luottamuksen vahvistaminen. Lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus sopia erillinen pidempi keskustelu erityisesti pitkän tähtäimen osaamisen kehittämisen suunnitelmaa varten. Tämä varsinainen kehityskeskustelu käydään silloin, kun se on ajankohtaista osaamisen kehittymisen näkökulmasta.


Bittium Employee Survey 2021 -henkilöstökysely: nostoja vastuullisuuden näkökulmasta

Osaamisen kehittämiseen liittyvässä toiminnassa näkyy vaikuttavien ja ketterien toimintatapojen kehittäminen, jotta osaamisen kehittämisen tarpeet tunnistettaisiin jatkossa liiketoiminta- ja työntekijälähtöisemmin. Tätä työtä ovat edesauttaneet mm. muutosagenttitoiminta ja henkilöstökyselystä sekä pulssikyselystä on saatu tieto siitä, miten työntekijät kokevat osaamisen kehittämisen nykytilan. Osaamisen kehittämisen toimenpiteisiin liittyen on tehty paljon toimenpiteitä ja selvityksiä, jotka jatkuvat edelleen vuonna 2022.

Osaamisen kehittämisessä ajankohtaisia teemoja ovat data, analytiikka ja tekoäly, pilviratkaisut sekä virtualisointi. Samoin työ ohjelmistojen elinkaariprosessien kehittämisen ja hallinnan, tehokkaiden toimintamallien käytön lisäämisen sekä ohjelmistokielten ja uusien teknologioiden parissa jatkuu. Osaamisen kehittämistä tukevien koulutusten järjestämisessä pyritään mahdollisuuksien mukaan verkkoyhteyksin toteutettavien oppimistapojen ja -alustojen hyödyntämiseen ja tarvittaessa järjestetään osaamisen kehittämistä tukevia tilaisuuksia yhteisinä tilaisuuksina fyysisesti samassa tilassa.  Muun muassa koulutuskokonaisuus medikaaliteknologioiden parissa työskentelevien henkilöiden tuotekehitys- ja projektiosaamista tukemaan toteutettiin onnistuneesti verkkoyhteyksien välityksellä yli paikkakuntarajojen.

Uusien työntekijöiden perehdytysprosessin kehittämiseksi vuonna 2020 otettiin käyttöön uusi työkalu, joka toimii alustana perehdytysaineistoille ja -koulutuksille sekä erilaisille eLearning-kursseille. Perehdytyspolun kehittäminen eri tehtäviin sekä eLearning-koulutusten laajentaminen perehdytyksessä jatkui myös vuonna 2021. Sisäisiä eLearning-kursseja on luotu myös varsinaisen perehdytyspolun ulkopuolelle laajempaa osaamisen kehittämistä palvelemaan, ja tämäntyyppisiä ratkaisuja hyödynnetään myös jatkossa. Strategiaviestinnästä tehtiin oma eLearning-moduulinsa, joka on otettu hyvin vastaan.

Työntekijöitä kannustetaan keskustelemaan osaamisen kehittämisen tarpeista esimiehen kanssa sekä itsensä kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Vuonna 2021 koulutuspäivien määrä oli keskimäärin 3,8 päivää työntekijää kohden. Tähän sisältyvät ulkoiset ja sisäiset koulutukset sekä perehdytys ja itseopiskelu. Sisäinen koulutus voi olla myös työssä oppimista tai osaamisen jakamista, ja ulkoinen puolestaan itseopiskelua.

Hyvinvointi ja työturvallisuus 

Valtaosa Bittiumilla tehtävästä työstä on tutkimusta ja tuote- eli ohjelmistokehitystä, minkä vuoksi merkittävimmät työkykyriskit liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, työssä jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti projekteissa, joissa aikataulut ja työkuormat voivat vaihdella nopeasti liiketoiminnan tilanteen mukaan. Bittiumilla työterveyspalveluiden tarve on hieman noussut verrattuna viimeisimpään normaaliin vuoteen. Sairauslomien määrä on hieman kasvanut poikkeustilan aikana, jonka takia esimiehille ja projektipäälliköille on painotettu säännöllisen yhteydenpidon merkitystä tiimiläisiinsä vähintään videopuheluiden avulla. Vuonna 2022 panostetaan muutenkin varhaiseen tukeen, jotta haasteisiin voidaan tarttua ajoissa ja ehkäistä kuormitusta.

Henkilöstön hyvinvointia tukevat lain edellyttämää laajemmat työterveyshuollon palvelut ja muut henkilöstöedut. Työterveyshuollon palveluihin kuuluvat myös digiklinikka ja mahdollisuus etävastaanottoon. Työntekijöiden on ollut mahdollista käyttää työfysioterapeutin palveluita sekä Cuckoo-taukoliikuntasovellusta. Vuonna 2021 järjestettiin HR-kaffepausseja. Ne olivat henkilöstölle avoimia virtuaalitilaisuuksia, joissa käsiteltiin hyvinvointiin liittyviä aiheita, kuten aivotyönergonomiaa ja hyvää unta. Tilaisuuksiin osallistui parhaimmillaan satoja ihmisiä läpi organisaation. Työsuhdepyöräetu otettiin käyttöön vuoden ensimmäisen puoliskon lopulla. Bittium on ottanut työntekijöilleen etätyövakuutuksen.

Kaikissa Bittiumin toimipaikoissa on asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat. Osa työntekijöistä työskentelee tehtävissä, joissa sähköturvallisuuden varmistaminen vaatii erityishuomioita. Ylipäätään tuotteiden valmistukseen ja manuaaliseen työhön liittyvät fyysiset riskit ovat melko pieniä.

Intranetissä olevan läheltä piti -ilmoituskanavan kautta työntekijät voivat ilmoittaa mahdollisia turvallisuus- ja läheltä piti -havaintoja. Vuoden 2021 aikana havaintoja ilmoitettiin 3 kappaletta.

Bittiumin henkilöstöhallinto ja työsuojelu tarkastelevat työtapaturmia määräajoin ja aina erityisen riskin ilmetessä. Vuonna 2021 Bittiumin Suomen yhtiöissä tehtiin 3 työtapaturmailmoitusta, joista yhdestäkään ei aiheutunut työkyvyttömyyttä eikä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausvelvollisuutta.

Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja monimuotoisuus

Monimuotoisuuden johtamisessa ja kehittämisessä tärkeää on erilaisten taustojen ja kykyjen huomioiminen ja hyödyntäminen. Osallistavalla ja valmentavalla esimiestyöllä on tässä tärkeä rooli. Kaikkia työntekijöitä ja -hakijoita kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, poliittisesta mielipiteestä tai muusta vastaavasta taustatekijästä riippumatta. Bittiumin tasa-arvosuunnitelma perustuu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakiin. Tasa-arvon toteutumista tarkastellaan muun muassa henkilöstökyselyjen ja -tutkimuksen avulla palkkauksen, urakehityksen ja rekrytoinnin näkökulmista.

Laaja vuosittainen henkilöstötutkimus mahdollistaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemojen tarkastelun, joten erillistä tasa-arvokyselyä ei toteuteta vuosittain. Seuraava kysely on tarkoitus toteuttaa 2022.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet on määritelty osana yhtiön selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Bittiumilla on henkilöstöä valtaosin maissa, joissa ihmisoikeuslainsäädäntö on korkealla tasolla. Alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden tulee sitoutua noudattamaan Bittiumin Supplier Requirements -ohjeistoa, jossa käsitellään myös yhtiön suhtautumista ihmisoikeusasioihin. Ohjeiston noudattamista on arvioitu 2021 itsearviointien perusteella. Vuonna 2021 Bittium ei havainnut omassa eikä alihankkijoidensa toiminnassa rikkeitä tai merkittäviä poikkeamia liittyen lapsityövoiman käyttöön, pakkotyöhön, epäasiallisiin kurinpitotoimiin, ruumiilliseen kuritukseen tai henkilöstön terveydentilaa syrjivään tapaan.

Aktiivinen vuorovaikutus

Henkilöstön ja tiimien välinen vuorovaikutus on tapahtunut suurelta osin virtuaalisesti. Normaalisti henkilöstön yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta tuetaan myös vapaa-ajalla, esimerkiksi erilaisten kerhojen, liikuntavuorojen ja aktiviteettien kautta. Vuoden 2021 aikana kerhot aktivoituivat uudelleen ja uusia perustetiin, mikä on merkki yhteisöllisyyden arvostamisesta. Lisäksi henkilöstö osallistui jo kolmatta kertaa Kilometrikisa-pyöräilyhaasteeseen usean tiimin voimin. Tiimitapaamisia on myös ollut mahdollista järjestää.

Bittium ei vallitsevan koronaviruspandemian vuoksi ole pystynyt järjestämään oppilaitosvierailuita vuonna 2021.

Henkilöstö vuonna 2021

Vuoden 2021 lopussa Bittiumilla työskenteli yhteensä 653 henkeä Suomessa, Yhdysvalloissa, Meksikossa, Singaporessa ja Saksassa. 99 prosenttia henkilöstöstä työskentelee Suomessa. Suurin osa henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.

Henkilöstö vuonna 2021