Vuosikertomus 2021
Vastuullisuus Bittiumilla 2021
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Vastuullisuuden painopistealueet  >  Ympäristövastuu

Painopistealue #4

Ympäristövastuu

Vastuu ympäristöstä, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja resurssitehokkaista ratkaisuista on tärkeä osa Bittiumin toimintaa ja sen kehittämistä. Bittium on sitoutunut ympäristöpolitiikkansa mukaisesti minimoimaan ympäristövaikutukset suunnittelemiensa tuotteiden tuotannossa, käytössä ja hävittämisessä. Ympäristöjohtamisjärjestelmään sovelletaan ISO 14001 -standardia, ja kestävää kehitystä toteutetaan sen mukaisesti muun muassa seuraavilla tavoilla:

 • Ympäristönsuojelua koskevien lakien ja määräysten muutosten seuranta ja noudattaminen. Sisältää myös energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntämisen kehitystyössä (ekologinen suunnittelu) ja toimitiloissa.
 • Ympäristövaikutusten minimointi tuotteiden tuotannossa, käytössä ja hävittämisessä. Näitä periaatteita tukee ekologiseen suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja käytäntöjen kehittäminen.
 • Toimittajien ja yhteistyökumppaneiden rohkaiseminen ympäristöjohtamisjärjestelmien käyttöönottoon. Käytäntö tukee vaarallisten aineiden käyttöä rajoittavien periaatteiden toteuttamista.
 • Kehittämällä energiatehokkuutta jatkuvan parantamisen keinoin. Kaksi energiaviraston hyväksymää energia-arvioijaa tekee vuosittaiset kohdekatselmukset.

Yhtiössä seurataan maailmanlaajuisesti konsernin toimintaan liittyviä tuotteiden ympäristövaatimuksia sekä niistä johdettuja maakohtaisia säädöksiä. Vaatimukset ulottuvat myös merkittäviin toimittajiimme. ROHS (I, II ja III) -direktiivien ja REACH (vaarallisten aineiden käyttö) -asetuksen sekä esimerkiksi WEEE (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys) -direktiivin vaatimuksia on huomioitu ja sovellettu suunnittelussa jo vuodesta 2002 lähtien. Vuoden 2021 alussa käyttöön tuli Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämä SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) -tietokanta, jonne yritykset ovat velvollisia ilmoittamaan omien tuotteidensa sisältämät erityistä huolta aiheuttavat aineet (Substance of Very High Concern, SVHC). SCIPin  vaikutus Bittiumin toimintaan ei ole ollut merkittävää.

Vaikka vielä ei ole säädetty, että elektroniikan valmistajien olisi lopetettava halogeenin käyttö, Bittium tarjoaa halogeenittomia tuotteita aina kun halogeenikomponenteille löytyy toiminnallisia vaatimuksia täyttäviä vaihtoehtoja. Bittiumin halogeenivapautta koskeva ilmoitus vastaa IEC:n (International Electrochemical Commission) halogeenittoman materiaalin määritelmää IEC 61249-2-21.

Toimenpide Mittarit Tilanne 2020 Tavoite 2021 Tulos 2021
Jätteiden hyötykäyttöasteen
jatkuva parantaminen
 Hyötykäyttöaste (%) Hyötykäyttöaste 99,84 % Hyötykäyttöaste yli 95 % 99,08 %
Kokonaishiilijalanjäljen pienentäminen Hiilijalanjälki / henkilö (CO2ekg / henkilö) 1 130 CO2e kg / henkilö.
Huom! Annettu arvo on puutteellinen johtuen vajaista tiedoista. Esimerkiksi kaikki matkustuksen aiheuttamat päästöt eivät ole osa arviota, koska kaikkia työmatkoja ei ole hankittu sovitun matkatoimiston kautta.
< 2 900 CO2e kg / henkilö.
Tämä tavoite arvioidaan kolmelta vuodelta saatavilla olevan aineiston perusteella.
1 096 CO2e kg / henkilö.
Huom! Käytetyt päästökertoimet ovat muuttuneet edellisestä laskelmasta tilastointimenetelmien muutoksesta johtuen.
Uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisen maksimointi Aurinkoenergian käyttöaste Oulun toimipisteellä. Aurinkoenergialaitos tuottaa noin 10–13 % Oulussa
käytetystä energiasta toukokuusta elokuuhun. Tämä vastaa noin 5 %
Oulun toimipisteen
vuosittaisesta energiankulutuksesta.
Aurinkoenergian osuus yli 10 % Oulun toimipisteen energian käytöstä kesäkuukausien aikana. Aurinkoenergialaitos tuot-taa noin 9–13 % Oulussa
käytetystä energiasta toukokuusta elokuuhun.
Tämä vastaa noin 5 %
Oulun toimipisteen
vuosittaisesta energiankulutuksesta.
Uusiutuvan energian
profiili ostettavasta
energiasta
Energian käytön
tarkastelu
toimipisteittäin.
Energiansiirtotiedostot
ja energiaprofiilit ovat saatavilla jokaiselta
toimipisteeltä mittareiden laajuudessa.
Mittarit saatavilla kaikilta toimipisteiltä. Energiansiirtotiedostot
ja energiaprofiilit ovat saatavilla jokaiselta
toimipisteeltä mittareiden laajuudessa.
Bittiumin työntekijöiden ympäristötietoisuuden
lisääminen
Henkilöstön
osallistumisprosentti
koulutuksiin (%).
Uusista työntekijöistä
58 % osallistui pakolliseen koulutukseen.
Vapaaehtoista jatkokoulutusta ei järjestetty.
Pakollinen peruskoulutus:
60 % uusista työntekijöistä.
Vapaaehtoinen jatkokoulutus: 50 %.
Ydinkohderyhmät:
toiminto, tuotehallinta, projektinhallinta ja laitteiston suunnittelu.
Uusista työntekijöistä
58 % osallistui pakolliseen koulutukseen.
Vapaaehtoista jatko-
koulutusta ei järjestetty.

Painopistealueen vastaavuudet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

 

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

8.4  Parantaa vuoteen 2030 saakka asteittain maailmanlaajuista resurssitehokkuutta kulutuksessa ja tuotannossa ja pyrkiä erottamaan talouskasvu ja ympäristön pilaantuminen toisistaan kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevan kymmenvuotisen ohjelmakehyksen mukaisesti, kehittyneet valtiot eturintamassa.

 • Tunnistamme resurssitehokkuuden vaateet ja vastaamme niihin eri ympäristöstandardien mukaisilla toiminnoilla. Ekologinen suunnittelu on tuotekehityksemme lähtökohta.

 

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

12.2  Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö.

12.5  Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin.

 • Kiinnitämme erityistä huomiota uusiutuvan energian hyödyntämiseen, hyötykäyttöasteeseen sekä jätteiden vähentämiseen toimipisteissämme ja raportoimme niistä osana vastuullisuusraporttia.

Bittiumin tuotesuunnittelussa ja -kehityksessä huomioidaan kiertotalouden periaatteet

Bittiumin liiketoiminta keskittyy pääasiassa tuotteiden suunnitteluun, myyntiin ja markkinointiin. Tuotteiden kokoamista suorittavat valmistuskumppanit. Bittiumin osuus tuotteiden elinkaareen alkupäässä vastaa vain pientä osaa tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksista. Suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät tuotteen elinkaaren viimeisessä vaiheessa eli kierrätyksessä. Ekologisuus on Bittiumilla kaiken tuotesuunnittelun ja -kehityksen lähtökohta, jonka takia siinä otetaan jatkuvasti enemmän huomioon kiertotalouden periaatteita.

Bittiumin tuotteet suunnitellaan pitkäikäisiksi, korjattaviksi ja kierrätettäviksi. Esimerkiksi monille puolustusteollisuuden tuotteille täytyy taata toiminta- ja toimitusvarmuus kymmeniksi vuosiksi. Näihin tuotteisiin liittyy ylläpitopalvelu, mikä tarkoittaa tuotteiden huoltoa ja päivittämistä. Materiaalikiertoa syntyy esimerkiksi tuotteen elinkaareen liittyvästä korjauksesta tai palautuksesta, jolloin huomioidaan samalla tuotteen tietoturvariskit. Bittium purkaa ja lajittelee käytöstä poistetun tuotteen osat ja kierrättää ne asianmukaisesti.

Bittiumin tuotesuunnittelussa ja -kehityksessä pyritään täyttämään EU:n Ecodesign-direktiivi, jonka tavoitteena on parantaa tuotteiden energiatehokkuutta integroimalla ympäristönäkökohdat ja elinkaariajattelu tuotesuunnitteluvaiheeseen. Direktiivi on nyt laajentumassa huomioimaan myös ohjelmistotuotannon vaikutukset tuotteen ekologisen jalanjäljen elinkaariarviointiin. Bittium on osallistunut direktiivin viranomaistyöhön Suomen ja EU:n tasolla.

Ympäristöohjelma 2020–2022 mittarit ja vuoden 2021 saavutukset

Bittiumilla aloitettiin vuonna 2020 ympäristöohjelma, joka jatkuu vuoteen 2022 asti. Ohjelmassa arvioitiin, että Bittiumin hiilijalanjäljen pienentämisessä oleellisimmat osa-alueet ovat toiminnasta syntyvän jätteen kierrätys, uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen sekä Bittiumin henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen. Ympäristöohjelmalle asetettiin 4 tavoitetta:

 1. Jätteen hyötykäyttöasteen pitäminen yli 95 prosentissa
 2. Uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen maksimointi
 3. Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen ostettavasta  energiasta
 4. Henkilökunnan ympäristötietoisuuden kasvattaminen.

Saavutimme vuonna 2021 ympäristövastuulle asettamamme tavoitteet.

 • Kokonaishiilijalanjälkemme oli 719 tonnia CO2e, 1 096kg CO2e/henkilö (2020: 753 tonnia CO2e, 1 130 kg CO2e/henkilö; 2019:
  1 153 tonnia CO2e, 1 755 kg CO2e/henkilö; 2018: 1 219 tonnia CO2e, 2 865 kg CO2e/henkilö). Hiilijalanjäljen pienenemiseen vaikutti koronapandemian aiheuttama lentomatkustamisen merkittävä vähentyminen sekä laskentatavan muutos jätteistä aiheutuvien päästöjen osalta.
 • Bittium hyödyntää hiilijalanjäljen laskennassa omistuksessaan olevien kiinteistöjen tarkkoja tietoja sekä saatavissa olevia tietojen kiinteistöistä joissa Bittium on vuokralla. Tämä koskee esimerkiksi saatavissa olevia jätelukemien arvoja. Lisäksi Bittium huomioi esimerkiksi tilastokeskuksen julkaisemat kertoimet Suomen keskimääräisen kaukolämmöntuotannon CO2-päästöille, joista lasketaan kolmen viimeisen vuoden keskiarvo. Tästä syystä hiilijalanjäljen vertailuarvot saattavat vuosittain vähäisesti vaihdella.
 • Oulun toimitilassa parhaimmillaan 13,5 prosenttia (vuonna 2020 13 %; 2019: 11,9 %; 2018: 12 %) hyödynnettävästä sähköenergiasta saatiin aurinkoenergiasta.
 • Ympäristökoulutukseen liittyvän testin suoritti yhteensä 104 henkilöä, mikä vastaa 15,9 prosenttia henkilökunnasta.

Bittiumilla syntyvä jäte on pääasiassa pakkausjätettä. Jätteen määrä on pysynyt suhteellisen tasaisena vuodesta 2018 lähtien, vaikka Bittiumin tuotteiden toimitusmäärät ovatkin kasvaneet vuosien aikana. Tämä on seurausta siitä, että Bittiumin valmistajakumppaneiden rooli toimitusketjussa on kasvanut ja aiempaa suurempi osa valmistetuista komponenteista ja osakokoonpanoista toimitetaan suoraan tehtaille. Lisäksi käytettyjä pakkausmoduuleita on yksinkertaistettu.

Ympäristövastuun mittarit

Yhtiö seuraa ympäristönsuojelun tasoa jatkuvasti. Seuraavat luvut on valittu olennaisiksi ympäristövastuun mittareiksi:

Bittiumin ympäristövastuun mittarit 2021, Oulun toimipiste
Ympäristövastuun mittarit 2017–2021 (trendi), Oulun toimipiste
Ympäristövastuun mittarit 2021 (jakauma)